Asanace

Chcete-li zachránit svět, pak vězte, že už je pozdě.
Opravdu lituji, že nemohu podat příznivější zprávu.

„Trpké zklamání potomci Adamovi našemu nejsvětějšímu majestátu připravili," promluvil znechuceně Hospodin Bůh ke svému náměstkovi, archandělu Gabrielovi. „Hříšní jsou a bezbožní, srdce jejich pýchou překypují a ústa mají zlořečenství plná."

Nejvyšší podal archandělovi blankytné desky s nadpisem: „Stručné dějiny rodu lidského" a otráveně navázal: „Nyní i Zemi, kterouž jsem stvořil, s rostlinstvem veškerým a tvory přemnohými nemoudrou vládou zničiti chtějí!" „Stvoření člověka byl omyl!" pravil rezolutně po krátkém zaváhání  Neomylný. „Slyš a poslouchej, Gabrieli. Aby i zpětně učiněna byla přítrž zhoubnému dílu, vybéřeš v historii plemene lidského okamžik vhodný k zásahu moci nejvyšší. Pak tento akt očisty a pomsty Boží bezodkladně provedeš. Taková jest vůle Naše. Amen..."

Archanděl Gabriel ve své kanceláři dlouho a důkladně listoval dějinami lidstva, plnými zločinů, krve a válek. Potom si povzdechl, nasedl do kabiny přemísťovače časem a nastavil na ciferníku záporný údaj, hluboko pod rudým bodem, označujícím počátek křesťanského letopočtu.

Za okamžik už spatřil obrovitou loď, na jejíž palubě Noe pilně počítal havěť. Aniž by se zdržoval konverzací se starozákonním patriarchou, odstranil víčko ze zlaté sprayové barvy na údržbu svatozáře a rozhodnými pohyby nastříkal na záď archy nápis: T I T A N I C ...

 

Sdílení:

Software: macek.sandbox.cz